ProSuli akkreditált tanárképzés

A ProSuli akkreditált képzés a 2015. óta halmozódó digitális oktatási tapasztalatokból épül fel: az 6+ év során a kezdeti 5 iskola mára 45 feletti számra nőtt, a digitális módszertanok szerint tanítók száma mára meghaladja a kétszáz főt. Az elmúlt években rengeteg órát látogattunk meg, beszélgettünk a tapasztalatokról, míg a „terepen” szerzett szakmai tudást összegyúrva megszületett az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó Oktatási Hivatal által akkreditált HiperSuli Digitális Módszertani Képzés.

A képzés 30 órás és 30 kreditpontot ér. Célja, hogy a szemléletformálás mellett gyakorlati digitális oktatási-módszertani tudással gazdagodjanak a résztvevő tanárok.
A képzés elérhető szervezett időpontokban, jelenléti képzés formában és online e-learning formában is.

Nem alkalmazásokat oktatunk. Nem recepteket adunk a résztvevők kezébe. Gondolkodásra, munkára hívunk minden résztvevőt. A képzésen módszereket kapnak a résztvevők. Hogyan tudnak differenciáltan számonkérni? Mi kell ahhoz, hogy kollaboratívan tudjanak dolgozni a diákok? Mi a különbség az alkalmazások és webes megoldások között? Melyiket érdemes használni? Mi a helyzet, ha nincs minden diák előtt eszköz?

A képzés során a következő területeken szerezhetnek ismereteket, kapnak módszertani útmutatást, segítséget a résztvevő pedagógusok:

 • Számonkérés differenciáltan, digitális eszközök segítségével
 • Kollaboratív szerkesztés, módszerek a közös munkára
 • Digitális osztályterem megoldások
 • Interaktív prezentálás
 • Applikációk használata, kiválasztása

A képzés TudatosNet alapok elsajátításával kezdődik, majd a fenti modulokra térünk rá. Minden terület megismerése során kiemelt hangsúlyt fektetünk a gyakorlati tudás megszerzésére, azaz a képzés során minden résztvevő minden megismert alkalmazást és módszert kipróbál, megismerheti a diák valamint a tanári oldalát azoknak.

Ha a képzés felkeltette az érdeklődésedet, a jelenléti képzésre alábbi formon jelezd részvételi szándékodat! Az online, e-learning képzésre IDE KATTINTVA tudsz regisztrálni.

Az online képzés az alábbi témakörökben kínál ismereteket a jelentkező pedagógusok számára:

 • Google Tanterem – Varga Krisztina
 • ActionBound – Fenyvesi Fruzsina Bianka
 • Google slides (diák), Bitmoji – Kovács Szilvia
 • Wakelet – André Krisztina
 • LearningApps – Kiss András
 • NearPod – Benedek Judit
 • DeckToys – Csordásné Tróbert Annamária
 • FlipGrid – Balogh Bence
 • Redmenta – Csaláné Böngyik Edit

Hálásan köszönjük a pedagógus kollégáknak, akik ezeket a képzési anyagokat összeállították. Rengeteget lehet tőlük tanulni. Még olyanok számára is tudnak új ismerteket átadni, akik napi szinten használják a fenti alkalmazásokat.

Jelentkezés a jelenléti képzésre
Egy kis segítség nekünk: az akkreditált képzés 30 órás, amit jellemzően 3×10 órás egységekben, 3 napon tartunk. A képzési időpontok és helyszínek megszervezésében segítség nekünk, ha több pedagógus jelentkezik egy helyszínről, vagy egy többek által könnyen megközelíthető régióba tudjuk szervezni azt. Kérjük, mielőtt egyénileg jelentkezel, kérdezd meg pedagógus kollégáidat, hogy csatlakoznának-e hozzád. Nagyobb csoportos (10+fő) képzés esetén írj a hipersuli@telenor.hu címre. Köszönjük!

Elfogadom, hogy a form beküldésével adataimat a HiperSuli Tanárképzésben való részvétellel kapcsolatban E-mailben elküldése kerüljenek. Részletes adatkezelés nyilatkozat a form alatt olvasható.

Adatkezelési tájékoztató a Hipersuli Oktatási Programban való részvételhez 

Az adatkezelés célja, időtartama, a kezelt adatok köre
A Hipersuli Oktatási Program keretében a Yettel Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., cégjegyzékszám: 13-10-040409, a továbbiakban „Yettel”) a Hipersuli Oktatási Programban részt vevő iskolák nevében eljáró képviselők (igazgatók, kapcsolattartásra kijelölt személyek) személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) kezeli az az iskolákkal való kapcsolattartás céljából. Ezt követően a személyes adatok törlésre vagy véglegesen anonimizálására kerülnek. Az adatokat a Yettel az azt követő 30 napig kezeli, ameddig az iskola részt vesz a Hipersuli Oktatási Programban. Amennyiben az iskola nem kerül beválasztásra a Hipersuli Oktatási Programba, úgy a Yettel az adatokat az erről szóló döntés meghozatalát követő 90 napon, de legkésőbb a jelentkezéstől számított 180 nap elteltével törli.

Az adatkezelés jogalapja
A Hipersuli Oktatási Programban történő részvétel önkéntes, és az az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, vagyis az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. A Hipersuli Oktatási Programba történő jelentkezéssel az érintettek a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát tudomásul veszik és az abban foglaltakhoz hozzájárulnak.

A Yettel az adatkezelés során megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja a kezelt személyes adatok biztonságát, különösen jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatok tárolásának módja
A Yettel az adatokat az adatkezelés időtartama alatt az eredeti írásbeli formában, illetve az eredeti dokumentumról készített, elektronikus másolat formájában tárolja. A Yettel az adatokat elektronikus formában is kezeli a Hipersuli Oktatási Program szolgáltatásainak nyújtásra érdekében.  

Adatfeldolgozók
A Yettel a Hipersuli Oktatási Program időtartama alatt adatfeldolgozóként Varga Krisztina egyéni vállalkozó (6724 Szeged, Sőtér István köz 2. I. em. 7. ajtó., egyéni vállalkozói igazolvány száma: 50261279) és Kobak 2002. Bt. (2040 Budaörs, Kőfejtő utca 16., Cg: 13-06-071619) közreműködését veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a Yettel megbízása alapján iskolai koordinátori feladatokat látnak el.

Az érintett jogai
Az érintett a GDPR 15-22. cikkeit alapján bármikor jogosult arra, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, korlátozását vagy zárolását. A kérelem elküldhető e-mailben az adatvedelem@yettel.hu e-mail címre, postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre, faxon a +36-1-464-6111 számra, vagy előterjeszthető telefonon, a 1220-as telefonszámon. Amennyiben Yettel az érintett kérelmét nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy a Yettel a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az érintettel. Ekkor a Yettel érintettet tájékoztatja jogorvoslati jogairól is. Az érintett tudomásul veszi, hogy a hozzájárulás visszavonása azt eredményezheti, hogy az általa képviselt iskola a továbbiakban nem vehet részt a Hipersuli Oktatási Programban, mivel a Telenor általi adatkezelés a kapcsolattartás feltétele.

Az érintett GDPR 21. cikke alapján személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat. A Yettel a tiltakozást az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a Yettel az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A Yettel tájékoztatja az érintett, hogy az adatkezelés során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

Jogorvoslat
Amennyiben az érintett kérelme a Yettel által elutasításra kerül, úgy az elutasítással szemben az érintett az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha a Yettel fenti, tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha a Yettel a 15 napos határidőn belül nem dönt, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a Yettel székhelye, vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.